Vacature:

Pedagogisch medewerker BSO Het Dok – 33,15 uur

Pedagogisch medewerker

Wel­kom aan boord bij SKO! Als pedagogisch medewerker ben jij een ech­te avon­tu­rier en je zorgt dat ons jon­ge zee­hel­den van al­les be­le­ven op hun reis en ook weer even de rust kun­nen vin­den in de hut van het schip. Waar ze met el­kaar hun ver­ha­len en er­va­rin­gen kun­nen de­len en weer nieu­we plan­nen kun­nen ma­ken voor een vol­gen­de reis. Ken jij de rou­te van be­le­ve­nis­sen en de juis­te kaart en kun je on­ze jon­ge zee­bon­ken weg­wijs ma­ken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In de wijk Nieuw Rhijn­geest staat Kin­der­cen­trum Het DOK (on­der­deel van bre­de school Het DOK). In de Bre­de school wordt in­ten­sief sa­men­ge­werkt met de school en an­de­re part­ners in de wijk. Zo zor­gen we met el­kaar voor de door­gaan­de ont­wik­ke­lings­lijn. Voor de groep de Hut (4-5 jaar) zoe­ken wij een nieu­we col­le­ga. Ben jij on­ze en­thou­si­as­te:

Pedagogisch medewerker BSO

voor gemiddeld 33,15 uur per week

Wat ga je doen?

 • Je gaat als pedagogisch medewerker aan de slag bij de bui­ten­school­se op­vang (4-5 jaar) bij Kin­der­cen­trum Het DOK in Oegst­geest. Het DOK is een bre­de school­lo­ca­tie. Dit be­te­kent dat er ex­tra aan­dacht is voor sa­men­wer­king tus­sen kin­der­op­vang, on­der­wijs en an­de­re part­ners in de wijk;
 • Je werk­da­gen in de school­we­ken zijn: maan­dag tot en met vrij­dag TSO (11.30 – 13.15 uur) en BSO (13.45 – 18.30 uur), woens­dag VSO (07.30 – 09.00 uur) en BSO (12.00 – 18.30 uur);
 • In de school­va­kan­tie werk je van dins­dag tot en met vrij­dag 4 he­le da­gen;
 • Je zorgt voor een vei­li­ge en ver­trouw­de om­ge­ving waar kin­de­ren zich thuis voe­len;
 • Da­ge­lijks bied je de kin­de­ren ac­ti­vi­tei­ten aan die pas­sen bij de ont­wik­ke­lings­fa­se en leef­tijd van de kin­de­ren;
 • Je biedt kin­de­ren daar­mee een om­ge­ving waar­in zij zich­zelf kun­nen zijn en hun ta­len­ten kun­nen ont­wik­ke­len;
 • Voor ouders ben je een serieuze en deskundige gesprekspartner en het aanspreekpunt voor vragen en wensen.

Wat breng jij mee?

 • Mi­ni­maal vak­ge­rich­te mbo-op­lei­ding op mi­ni­maal ni­veau 3;
 • Taal­ni­veau 3F is ver­eist (of be­reid hier­voor aan­vul­len­de scho­ling te vol­gen);
 • Ken­nis en er­va­ring in het wer­ken met kin­de­ren in de bui­ten­school­se op­vang en be­kend met de door­gaan­de ont­wik­ke­lings­lijn;
 • On­der­schrij­ven pe­da­go­gi­sche kind­vi­sie SKO;
 • Klant­ge­richt, re­sul­taat­ge­richt, flexi­bel en stress­be­sten­dig;
 • Goed kun­nen com­mu­ni­ce­ren, sa­men­wer­ken en plan­nen en or­ga­ni­se­ren;
 • Cre­a­tief en sen­si­tief;
 • Vol­doen­de be­heer­sing van de En­gel­se taal.

Wat bieden wij jou?

 • Een or­ga­ni­sa­tie die je veel ruim­te voor ei­gen in­breng en ont­wik­ke­ling biedt;
 • Een en­thou­si­ast team met fij­ne col­le­ga’s en een “warm bad”;
 • Een jaar­con­tract met zicht op een vast con­tract;
 • Markt­con­form sa­la­ris vol­gens de CAO Kin­der­op­vang in schaal 6;
 • Aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden zoals gratis scholing en workshops via onze eigen SKO academie, een sportvergoeding enz.

Meer weten?

Even in­for­meel chat­ten over de­ze func­tie of ken­nis­ma­ken? Stuur In­ge een ap­pje naar 06-13673149 of mail naar per­so­neel@sko-oegst­geest.nl. Be­nieuwd naar on­ze cul­tuur en men­sen? Ont­dek wat het wer­ken bij SKO zo bij­zon­der maakt. Neem een kijk­je op sa­mens­ko.nl

Dit is mijn droombaan! Hoe reageer ik?

Jij weet het zeker, deze baan als pedagogisch medewerker is jou op het lijf geschreven. Dan zien we graag je CV en motivatie per mail tegemoet. Je kunt het sturen naar personeel@sko-oegstgeest.nl ter attentie van Inge van Delft. Voor meer in­for­ma­tie over de func­tie kun je con­tact op­ne­men met Bi­an­ca Weij­ers, ma­na­ger Kin­der­op­vang, 071-515 98 58 (op dins­dag, woens­dag en vrij­dag).

Deze vacature zal gelijktijdig intern en extern op de website worden geplaatst. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Deel deze vacature

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Gewoon even kennismaken op een leuke ongedwongen wijze? Neem dan contact op met Wanda Donker, manager organisatie & hrm op (071)-5159808, (06)-13673149 of personeel@sko-oegstgeest.nl