Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Pre­ven­tie­ak­koord Oegst­geest in vol­le gang bij SKO!

Preventieakkoord 2019 Oegstgeest

Eind 2019 heeft de ge­meen­te Oegst­geest een pre­ven­tie­ak­koord Jeugd ge­pre­sen­teerd die wij als SKO me­de heb­ben on­der­te­kend. Het zor­gen voor een ste­vi­ge ba­sis, vroeg­tij­di­ge en laag­drem­pe­li­ge on­der­steu­ning en ex­per­ti­se bij de pro­fes­si­o­nals staat in het Pre­ven­tie­ak­koord cen­traal. On­der­tus­sen zijn er al veel ini­ti­a­tie­ven ge­start bin­nen de ge­meen­te waar ook SKO bij be­trok­ken is. We vertellen je er graag meer over.

 

Vroeg­sig­na­le­ring en pre­ven­tie in voor­school­se voor­zie­nin­gen

De kin­der­op­vang heeft een be­lang­rij­ke rol in de vroeg­sig­na­le­ring en goe­de sa­men­wer­king met on­der­wijs en zorg is van be­lang. We zijn op on­ze 0-4 jaar lo­ca­ties be­zig met het wer­ken aan een kwa­li­ta­tief goe­de over­dracht van op­vang naar school. We doen hier­voor mee aan een pi­lot in de Leid­se Re­gio. Het doel is een (war­me) over­dracht van al­le kin­de­ren tus­sen op­vang en school. We wer­ken op dit mo­ment aan een over­drachts­for­mu­lier die aan­vul­len­de in­for­ma­tie be­vat, naast het KIJK! for­mu­lier voor een goe­de over­dracht.

 

Expert peu­ters en kleu­ters met een ont­wik­ke­lings­voor­sprong

De­ze maand is on­ze collega Sabine van der Does geslaagd als Ex­pert peu­ters en kleu­ters met een ont­wik­ke­lings­voor­sprong. Sabine heeft het af­ge­lo­pen jaar een in­ten­sie­ve trai­ning ge­volgd sa­men met col­le­ga’s uit de zorg en on­der­wijs. Zij heeft daar­in ge­leerd kin­de­ren met een ont­wik­ke­lings­voor­sprong te sig­na­le­ren en een pas­send aan­bod te ge­ven. Sa­men met Mie­ke van Vugt, pe­da­go­gisch coach, gaat zij daar­naast deel­ne­men aan de ken­nis­kring om zo een ste­vig net­werk bin­nen Oegst­geest te ont­wik­ke­len op hoog­be­gaafd­heid.

 

Jonge ouders bij SKO

Jon­ge ou­ders er­va­ren veel ver­an­de­rin­gen in hun le­ven en SKO wil hen graag on­der­steu­nen in hun nieu­we op­voe­ders­rol. We or­ga­ni­se­ren in het na­jaar on­ze eer­ste jon­ge ou­der bij­een­kom­sten. Daar­in bie­den we ou­ders de mo­ge­lijk­heid om met el­kaar in con­tact te ko­men (net­werk op­bou­wen), ken­nis op te doen van de op­vang, in­for­ma­tie over de eer­ste maan­den van een kind en over de so­ci­a­le kaart van Oegst­geest. We wer­ken daarin sa­men met de ver­pleeg­kun­di­gen van het JGT en de Pre­ven­tie­ve Lo­go­pe­die.

 

Meer we­ten over het Pre­ven­tie­ak­koord?

Via de web­si­te van het pre­ven­tie­ak­oord kan je uit­ge­breid le­zen over de 10 af­spra­ken die ten grond­slag lig­gen aan het ak­koord. Er is daar­naast ook een ac­tie­pro­gram­ma 2019-2022 waar­in de af­spra­ken zijn ver­taald naar con­cre­te ini­ti­a­tie­ven.