Veiligheid & Gezondheid

Wij vinden het belangrijk dat je kind de wereld om zich heen kan ontdekken in een veilige omgeving. We kijken daarom samen met externe instanties hoe we eventuele grote risico’s op onze locaties zoveel mogelijk kunnen beperken. Daarnaast leren wij kinderen om te gaan met kleine risico’s. Hierdoor krijgen kinderen zelfvertrouwen, worden weerbaar en dit past bij onze pedagogische visie. In ons Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid kun je nalezen hoe wij bij alle locaties van SKO omgaan met grote en kleine risico’s zodat kinderen en pedagogisch medewerkers veilig en gezond kunnen spelen en werken.

Elke locatie heeft getrainde bedrijfshulpverleners met een EHBO diploma. Veel van onze locaties hebben een veiligheidssysteem op de voordeur, zoals een tagsysteem of codeslot.

We voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit om ons veiligheidsbeleid aan te scherpen. Daarnaast inspecteert de brandweer de brandveiligheid en controleert de GGD namens de gemeente of we voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Ook de buitenspeeltoestellen worden elk kwartaal gecontroleerd en zo nodig hersteld.

Middels de risico-inventarisatie op de groepen controleren we onze veiligheid en hygiëne. We volgen daarbij de richtlijnen van www.veiligheid.nl (risicomonitor).

De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en per locatie te bekijken.

Voeding

Wij hechten ook veel waarde aan gezonde voeding. Lees hier meer over in ons voedingsbeleid.