Bestuur & raad van toezicht

Bestuur

Directeur-bestuurder is mw. E. (Evalien) Rengers.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie, het beleid van SKO en de dagelijkse aansturing van de organisatie. Daarnaast bewaakt zij de koers, de missie en de ambities van SKO in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. De bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang die SKO biedt. 

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt conform de statuten toezicht op het goed functioneren van de bestuurder, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken bij SKO. Daarnaast treedt de raad van toezicht op als klankbord voor de bestuurder en staat deze met raad terzijde.

De raad van toezicht bestaat uit vier leden:

  • Mw. A.S. (Alexandra) van Leeuwen – voorzitter
  • Mw. M.H. (Marleen) Beumer
  • Dhr. R. (René) Koffeman
  • Dhr. M.A.P. (Miguel) Serton

Governance structuur

Het bestuur en toezicht is bij Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) geregeld met het raad van toezicht model waarbij de directeur tevens bestuurder is. De raad van toezicht houdt toezicht en adviseert op strategisch niveau de directeur-bestuurder. De leden van de raad van toezicht zijn lid van de VTOI-NVTK (vereniging voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang) en de directeur-bestuurder is lid van de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang).

Wij onderschrijven de uitgangspunten van de Governancecode Kinderopvang. Hierin zijn de kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die SKO bij haar functioneren zowel intern als extern hanteert en waarop wij aanspreekbaar zijn, vastgelegd.

Doel van de Governance Code Kinderopvang is het vaststellen van normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Door ons als organisatie te binden aan deze code laten wij zien waarvoor SKO staat, waarop wij aanspreekbaar zijn en dat wij ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

De Governance structuur is uitgewerkt in de volgende documenten: